Trường mầm Vũ Bình tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022