Thông báo ngày hội đến trường của bé, trường mầm non Vũ Bình là 01/09/2020